writing arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing arm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writing arm

    an arm of a tablet-armed chair; widened to provide a writing surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).