writing-down allowance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-down allowance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-down allowance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-down allowance.

Từ điển Anh Việt

  • Writing-down allowance

    (Econ) Khấu hao, sự xuống giá.

    + Xem DEPRECIATION.