writ of error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writ of error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writ of error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writ of error.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writ of error

    a judicial writ from an appellate court ordering the court of record to produce the records of trial

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).