working class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working class.

Từ điển Anh Việt

 • working class

  * danh từ

  (the working class) giai cấp công nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working class

  * kinh tế

  tầng lớp lao động chân tay

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tầng lớp công nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • working class

  Similar:

  labor: a social class comprising those who do manual labor or work for wages

  there is a shortage of skilled labor in this field

  Synonyms: labour, proletariat