working pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working pit

    * kỹ thuật

    giếng khai thác

    giao thông & vận tải:

    hầm khám chữa