working shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working shop

    * kỹ thuật

    phòng làm việc