working tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working tank

    * kỹ thuật

    thùng làm việc

    hóa học & vật liệu:

    bể thao tác