working-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working-over.

Từ điển Anh Việt

  • working-over

    * danh từ

    sự đánh đập