working time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working time

    * kinh tế

    thời gian làm việc

    * kỹ thuật

    thời gian làm việc