working oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu gia công kim loại