working set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working set

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tập làm việc