working spud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working spud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working spud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working spud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working spud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc neo (tàu vét bùn)