working days nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working days nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working days giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working days.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working days

    * kinh tế

    ngày làm việc