working cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working cell

    * kỹ thuật

    ngăn làm việc

    toán & tin:

    ô làm việc