working plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working plan

    * kinh tế

    kế hoạch công tác