working angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working angle

    * kỹ thuật

    góc làm việc