working-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working-day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working-day

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bấm giờ làm việc (của công nhân)