working deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working deck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working deck

    * kỹ thuật

    sàn thao tác

    tấm lát chịu lực