working-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working-out.

Từ điển Anh Việt

 • working-out

  /'wə:kiɳ'aut/

  * danh từ

  sự tính toán (lợi nhuận); sự tính toán kết quả

  sự giải (bài toán)

  sự vạch ra (kế hoạch); sự vạch ra những chi tiết

  sự chuẩn bị (bài diễn văn); sự viết ra (bài giảng)