working dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • working dog

    any of several breeds of usually large powerful dogs bred to work as draft animals and guard and guide dogs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).