working site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working site

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân làm việc