working cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working cost

    * kỹ thuật

    chi phí sản xuất