working zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu làm việc

    khu thi công