workingwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workingwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workingwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workingwoman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workingwoman

    * kinh tế

    phụ nữ, lao động nữ, công nhân nữ