working tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working tape

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bảng làm việc