workingfund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workingfund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workingfund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workingfund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workingfund

    * kỹ thuật

    vốn luân chuyển

    hóa học & vật liệu:

    vốn kinh doanh