theory of partial elastic deformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of partial elastic deformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of partial elastic deformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of partial elastic deformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of partial elastic deformation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lý thuyết biến dạng đàn hồi cục bộ