theory of limit stress state of soils nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of limit stress state of soils nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of limit stress state of soils giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of limit stress state of soils.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of limit stress state of soils

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết trạng thái ứng suất giới hạn của đất