theory of consumer's behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of consumer's behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of consumer's behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of consumer's behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of consumer's behaviour

    * kinh tế

    thuyết hành vi người tiêu dùng