theory of consolidation by filtration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of consolidation by filtration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of consolidation by filtration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of consolidation by filtration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of consolidation by filtration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết cố kết bằng thấm