theory of comparative costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of comparative costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of comparative costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of comparative costs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of comparative costs

    * kinh tế

    thuyết phí tổn so sánh