stop lamp or stop light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop lamp or stop light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop lamp or stop light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop lamp or stop light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop lamp or stop light

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đèn ngừng xe

    đèn thắng