step milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step milling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step milling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phay bậc