step cone or cone pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step cone or cone pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step cone or cone pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step cone or cone pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step cone or cone pulley

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ròng rọc côn nhiều nấc