steam drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam drying

    * kinh tế

    sự sấy bằng hơi nước