steam driven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam driven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam driven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam driven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam driven

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    truyền động bằng hơi nước