steam cooker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam cooker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam cooker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam cooker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam cooker

    * kinh tế

    nồi nấu thanh trùng bằng hơi