steam blower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam blower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam blower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam blower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam blower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy quạt hơi nước