self nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self.

Từ điển Anh Việt

 • self

  /self/

  * tính từ

  đồng màu, cùng màu

  một màu (hoa)

  cùng loại

  wooden tool with self handle: dụng cụ bằng gỗ với cán cũng làm bằng gỗ

  * danh từ

  bản thân mình, cái tôi

  the consciousness of self: sự nhận thức được về bản thân mình

  one's former self: bản thân mình trước

  one's better self: bản thân mình với những ý nghĩ, động cơ cao thượng hơn

  one's second self: người bạn chí thân của mình, người bạn nối khố của mình; cánh tay phải của mình

  lợi ích bản thân, thú vui bản thân; sự chăm chú vào lợi ích bản thân, sự chăm chú vào thú vui bản thân

  self is a bad guide to happiness: chỉ chăm chú vào mình thì khó đạt được hạnh phúc

  hoa đồng màu

  (thương nghiệp), (đùa cợt) bản thân

  a ticket admitting self and friend: vé vào của bản thân và bạn

  our noble selves: bọn quý tộc chúng tao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self

  * kinh tế

  cho bản thân

  * kỹ thuật

  bản thân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self

  your consciousness of your own identity

  Synonyms: ego

  a person considered as a unique individual

  one's own self

  (used as a combining form) relating to--of or by or to or from or for--the self

  self-knowledge

  self-proclaimed

  self-induced