self-fier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-fier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-fier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-fier.

Từ điển Anh Việt

  • self-fier

    /'self'faiərə/

    * danh từ

    (quân sự) súng tự động