self-help nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-help nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-help giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-help.

Từ điển Anh Việt

  • self-help

    /'self'help/

    * danh từ

    sự tự lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • self-help

    the act of helping or improving yourself without relying on anyone else