self-heal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-heal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-heal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-heal.

Từ điển Anh Việt

 • self-heal

  /'self'hi:l/

  * danh từ

  cây thuốc bách bệnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-heal

  decumbent blue-flowered European perennial thought to possess healing properties; naturalized throughout North America

  Synonyms: heal all, Prunella vulgaris