self-test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-test

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tự thử