self-drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-drive.

Từ điển Anh Việt

  • self-drive

    * tính từ

    do người thuê lái (về một chiếc xe thuê)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-drive

    * kinh tế

    sự tự lái lấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet