self-dual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-dual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-dual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-dual.

Từ điển Anh Việt

  • self-dual

    tự đối ngẫu