self-firer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-firer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-firer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-firer.

Từ điển Anh Việt

  • self-firer

    * danh từ

    (quân sự) súng tự động