self-image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-image.

Từ điển Anh Việt

  • self-image

    * danh từ

    sự tự nhận thức về chính bản thân