self-binder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-binder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-binder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-binder.

Từ điển Anh Việt

  • self-binder

    /'self'baində/

    * danh từ

    máy gặt bó