self-wrong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-wrong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-wrong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-wrong.

Từ điển Anh Việt

  • self-wrong

    /'self'rɔɳ/

    * danh từ

    điều tự mình hại mình