self-action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-action.

Từ điển Anh Việt

  • self-action

    /'self'ækʃn/

    * danh từ

    sự tự động, tính tự động